!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar


Föreningens firma, ändamål och säte

§1 Föreningens firma är Under samma tak ideell förening. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§2 Föreningen har som mål att skapa ett kollektivhus. Föreningen vill främja medlemmarnas gemenskap med ekonomisk och social hållbarhet i boendet samt stimulera ett ekologiskt och hållbart sätt att bo och leva. Att vara medlem i denna förening innebär att dela denna värdegrund: 

Föreningens värdegrund:

-Ett hus för alla

Vår värdegrund eller kultur, som vi vill ska genomsyra vårt boende, går ut på att boendet ska vara öppet för alla oavsett kön, med olika bakgrunder, erfarenheter, åldrar och oavsett om man lever som singel eller i par och med, eller utan barn.
Det avgörande är att ha ett gemensamt engagemang i boendet och 
dela grundvärderingar som bland annat innefattar att ha få regler och en generös inställning som baseras på att alla kan och får bidra utifrån lust, kompetens och förmåga.
Uppfattningen, att det mesta går att lösa med 
samarbete och dialog, ska vara rådande.
Allas behov av integritet och avskildhet måste respekteras. Boendet ska präglas av öppenhet även mot grannskapet.
Värdegrunden och metoderna för dess förverkligande ska 
fortlöpande utvecklas och fördjupas.

Upplåtelse och utövande av hyresrätten sker enligt bestämmelserna i 12 kap Jordabalken.

Fastigheten kommer att förvaltas på sätt som närmare framgår genom särskilt avtal med Trollängen Bostad AB.

Medlemskap

§3 Medlemmar utgörs av bomedlemmar och kömedlemmar. Bomedlemmar är sådana som hyr bostadslägenhet i huset, samt övriga boende i lägenheten som bor stadigvarande, dvs längre än 3 månader och som är 20 år eller äldre. Övriga medlemmar benämns kömedlemmar.

§4 Kömedlemskap i föreningen beviljas den som är myndig, betalar den årliga medlemsavgiften och ställer sig bakom kollektivhusidén, samt delar föreningens värdegrund.

§5 Bomedlem som säger upp sin hyresrätt har rätt att kvarstå som kömedlem i föreningen.

Insatser, avgifter och turordningsregler

§6 Både kö- och bomedlemmar deltar i föreningen med en medlemsavgift som betalas årligen. Startavgift kan finnas. Start- och medlemsavgifter beslutas på årsmöte för kommande år.

§7 Bostad tilldelas bomedlem och kömedlem enligt förvärvad turordningsrätt. För att erhålla turordningsrätt måste ev start/medlemsavgift vara betald. Turordningen bestäms enligt fastställda kriterier med grund i kötid i form av medlemskap och arbetsinsats i föreningen, vid inflyttning i huset. Efter inflyttningen i huset gäller endast medlemstid för köordningen. Se §25. Intern omflyttning i huset prioriteras innan ny hyresgäst erbjuds lägenhet. Beslut fattas av styrelsen eller av styrelsen utsedd grupp.

§8 All andrahandsuthyrning skall godkännas av styrelsen och Trollängen Bostad AB. Andrahandshyresgäst skall vara bomedlem, men ej ha rösträtt. BMSS boende är fullvärdig bomedlem och har rösträtt.

§9 Föreningen har rätt att teckna egna kontrakt med Trollängen, för att i sin tur upplåta lägenhet till andrahandsuthyrning (ex för kollektiv i en lägenhet).

Upphörande av medlemskap

§10 Kömedlem som inte betalat medlemsavgiften innan utgången av februari månad anses ha sagt upp sitt medlemskap.

§11 Bomedlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motverkar dess intressen eller inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen och inte heller rättar sig efter skriftlig varning från styrelsen, får uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning av medlem skall fattas av styrelsen.

Beslut om varning eller uteslutning skall tillställas bomedlem skriftligen till den adress som medlemmen anmält till föreningen. Beslutet skall anses vara medlemmen tillhanda dagen efter att beslutet avsänts i rekommenderat brev till anmäld adress. En bomedlem som uteslutits ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

Styrelse och firmateckning

§12 
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall vidare se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll och sörja för att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

§13 
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december. Styrelsen skall före utgången av februari månad till revisorerna lämna årsredovisning.

§14 
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter. Som styrelseledamot får man inte ha näringsförbud eller vara försatt i konkurs.

§15
Val av styrelse och övriga funktionärer sker vid ordinarie föreningsstämma på två år. Styrelsen konstituerar sig. Ledamöter skall vara bomedlemmar i föreningen när huset är klart. Innan inflyttningen skall ledamöter vara kömedlemmar. För att säkra kontinuitet i styrelsearbetet skall årligen inte fler än hälften av antalet styrelseledamöter omväljas.

§16
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet styrelsemedlemmar är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om, och vid lika röstetal, den mening som styrelsens ordförande biträder. Styrelsen skall inhämta föreningsstämmans mening före beslut i frågor av principiell art och i frågor av stor ekonomisk betydelse.

§17
Styrelsen beslutar om firmatecknare. Föreningens firma tecknas av två i förening.  Styrelsen kan också ge fullmakt till ledamot eller annan person att ensam företräda föreningen för ett särskilt givet fall.

Föreningsstämma

§18
Föreningens organisation består av a) föreningsstämma b) styrelse c) revisorer d) valberedning

§19
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före april månads utgång. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. 

Kallelse till föreningsstämma skall, i likhet med övriga meddelanden, ske till anmäld e-postadress till samtliga medlemmar tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie eller senast en vecka före extra föreningsstämma. Förteckning över ärenden som ska tas upp till behandling på stämman bifogas kallelsen. Stämmohandlingar ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före stämman.

§20
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justerare/rösträknare för stämman
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ledamöter till styrelsen
 10. Val av revisor och suppleant
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av avgifter
 13. Fastställande av verksamhetsplan/ budget
 14. Motioner
 15. Avslutande av mötet 

Vid föreningsstämma får inte andra ärenden bli föremål för beslut än de som anges i kallelsen.

Intill dess ordförande blivit utsedd leds stämman av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett.

§21
Vid föreningsstämman har varje medlem yttranderätt. Rösträtt tillkommer samtliga bomedlemmar med en röst per bomedlem. Bomedlems rösträtt kan också utövas av annan bomedlem som ombud, vilket meddelas styrelsen skriftligen. Ingen får dock företräda mer än en röst förutom sin egen röst. Beslut fattas genom öppen omröstning.  Innan inflyttning i huset har alla kömedlemmar en röst.

Såsom föreningens beslut gäller den mening för vilken flest röster avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av stämmans ordförande. Vid lika röstetal vid personval avgörs dock personvalet genom lottning.

§22
Medlem som vill ta upp ett ärende till behandling på ordinarie föreningsstämma ska göra framställning (motion) om det till styrelsen 8 kalenderveckor före ordinarie föreningsstämma. Det åligger styrelsen att i god tid uppmärksamma föreningens bomedlemmar på motionstidsfristen.

§23
Föreningen ska ha en revisor och en revisorssuppleant. Dessa utses av ordinarie föreningsstämma för tiden till dess nästa ordinarie stämma hållits. Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättelse avgiven senast 31 mars.

Styrelsen skall avge skriftlig förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar.

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilken de skall behandlas.

§24
Ändringar av stadgarna ska ske med beslut på två på varandra följande stämmor med 2/3 majoritet. Förslaget måste delges medlemmarna i kallelsen till stämman.

Övrigt

§24
Föreningsstämman kan besluta att föreningen skall träda i likvidation. Ett beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga röstberättigade har förenat sig om beslutet eller detta fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Likvidationen inträder omedelbart eller den senare dag som föreningsstämman beslutar. Kvarvarande tillgångar skall delas lika mellan bomedlemmar.

§25
Kösystem för att få tillgång till lägenhet i UST vid inflytt i huset

Medlemmar som är intresserade av att flytta in i huset gör en intresseanmälan.
Därefter ordnas dessa medlemmar efter följande.
 
1 Kötid i form av medlemskap
   Varje år av medlemskap ger 2 poäng
2 Egenskattning av arbetsinsats
   Hur stor bedömer du att din arbetsinsats har varit, under de år du  
   varit medlem?

Din skattning görs på en skala mellan 1-10.

1= endast deltagit i några enstaka möten
10= under medlemstiden varit aktiv, genom ett uppdrag i föreningen tex i styrelsen eller en arbetsgrupp.

Du gör en bedömning på skalan 1-10 och en skriftlig motivering till din skattning.
En rimlighetsbedömning görs av en arbetsgrupp bestående av medlemsansvarig, kassör och sekreterare i styrelsen. Beslutet kommuniceras med varje medlem.

Utifrån poäng görs en rangordning och högst sammanlagda poäng ger plats ett för val av lägenhet osv.  Den som har ett långt medlemskap och jobbat väldigt mycket för föreningen får välja lägenhet först. Vid samma poäng mellan medlemmar görs en lottning.

Ang. personer som vill dela lägenhet räknas kötiden efter den som stått längst i kö, och man har bara en gemensam plats. Egenskattningen räknas på den som har den högsta skattningen.

Efter inflytt kommer kön till huset att endast behandlas efter kötid och en intervju.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion