!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar

Stadgar antagna vid
årsmötet 2014-03-02

§  1  Föreningens namn är UnderSammaTak och är en ideell förening.

§  2  Föreningen har sitt säte i Göteborg

§  3  Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§  4  Föreningens syfte är att skapa och driva ett kollektivhus i Göteborg för blandade åldrar.

Föreningen ska arbeta för gemenskap och främja ekonomisk och social hållbarhet i boendet och stimulera de boende till ett ekologiskt hållbart sätt att bo och leva.

§  5  Min lägenhet – vårt boende. Vår värdegrund eller kultur, som vi vill ska genomsyra vårt boende,  går ut på att boendet ska vara öppet för kvinnor och män med olika bakgrunder, erfarenheter, åldrar och oavsett om man lever som singel eller i par och med eller utan barn. Det avgörande är att ha ett gemensamt engagemang i boendet och dela grundvärderingar som bl a innefattar att ha få regler och en generös inställning som baseras på att alla kan och får bidra utifrån lust, kompetens och förmåga. Uppfattningen att det mesta går att lösa med samarbete och dialog ska vara rådande. Allas behov av integritet och avskildhet måste respekteras. Boendet ska präglas av öppenhet även mot grannskapet. Värdegrunden och metoderna för dess förverkligande ska fortlöpande utvecklas och fördjupas.

§  6  Medlem kan den bli som är 18 år eller äldre, betalar den årliga medlemsavgiften och ställer sig bakom kollektivhusidén samt delar föreningens värdegrund. Kommande års avgift ska betalas senast 31 december. Medlemskapet upphör om avgiften inte betalats senast 31 januari.

§  7  Medlemsmötet är det högsta beslutande organet. Mellan medlemsmötena beslutar styrelsen efter delegation av medlemsmötet.

§  8  Styrelsen består av minst 7 och högst 9 ledamöter. Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, förbereder och verkställer beslut som tas på årsmöten,  medlemsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. Styrelsen väljs på årsmöte. Ordföranden väljs på ett år. Kassör och övriga ledamöter väljs på två år varav hälften vartannat år. Valbar är medlem i föreningen.

§  9  Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§  10  Årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. Kallelse finns på hemsidan senast två veckor före mötet. Varje medlem har en röst på årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid stadgeändring(-ar) och beslut om föreningens upplösning. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. mötets öppnande
 2. mötets behörighet
 3. val av mötets ordförande
 4. val av mötets sekreterare
 5. val av två personer att justera protokollet
 6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. ekonomisk berättelse för förra året
 8. revisorernas berättelse för förra året
 9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10.  årets verksamhetsplan
 11. årets budget och fastställande av medlemsavgift
 12. val av årets styrelse
 13. val av årets revisor
 14. val av årets valberedare
 15.  övriga frågor
 16. mötets avslutande

§  11  Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek efter förslag av styrelsen.

§  12  Årsmötet utser två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen.  Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§  13  För att föreslå personer till valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§  14  Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte så ska styrelsen kalla till det. en. För att mötet ska vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden behandlas som står i kallelsen.

§  15  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses av styrelsen att teckna föreningens firma.

§  16  Ändring av stadgarna kan ske på årsmöten med två tredjedels (2/3) majoritet.  Vid stadgeändring måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§  17  Förslag om föreningens upplösning får endast beslutas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Styrelsen för UnderSammaTak                                                                                                         2014

Tillägg till Stadgarna vid årsmötet 2015, Medlemmarna röstade enhetligt igenom förslaget. Då detta är ett tillägg till stadgarna behövs ytterligare ett årsmötes beslut 2016 för att fastställa det.  

Kösystem för att få tillgång till lägenhet i UST vid inflytt i huset.
Kötid i forma av medlemskap
2Arbetsinsats för val av lägenhet.
Exempel utifrån 40 lägenheter:
De 40 medlemmar som står först i tidsordning för hur länge de varit medlemmar och är intresserade av lägenhet utgör en grupp.
Inom denna grupp får alla göra en egenskattning av arbetsinsatts.
Hur mycket har jag deltagit i arbetsprocessen kring husets förverkligande, utifrån min egen förmåga?
En skala från 0-10 och en skriftlig motivering till hur/varför man har skattat sig på skalan ska alla göra.
En rimlighetsbedömning görs av en arbetsgrupp bestående av tre styrelseledamöter, medlemsansvarig, kassör och sekreterare. Beslutet kommuniceras med varje medlem. Utifrån en rangordning efter arbetsinsatts detta sker val av lägenhet.

Ytterligare en grupp på 10medlemar i fortsatt tidsordning rangordnas med samma självskattning som reserver och kö.
Ang personer som vill dela lägenhet räknas kötiden efter den som stått längst i kö, och man har bara en gemensam plats. Egenskattningen räknas på den som har den högsta skattningen.

 

Utskriftvänlig version

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion